Ngày 17/06/2017, Duracons đã hoàn thành đổ bê tông sàn mái Công trình Alma Resort