Dự án: Nhà máy Bosch

Địa chỉ: Đường 01 KCN Long Thành, H.Long Thành, Đồng Nai

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Robert Bosch Việt Nam

Gói thầu: San lấp mặt bằng – 160.000 m2

Giá trị hợp đồng: 2.000.000.000 VNĐ