I.    MỤC ĐÍCH BẢO HỘ LAO ĐỘNG CỦA CÔNG TY
·    Bảo đảm cho mọi người lao động những điều kiện làm việc an toàn, vệ sinh, thuận lợi và tiện nghi nhất.
·    Không ngừng nâng cao năng suất lao động,  tạo nên cuộc sống hạnh phúc cho người lao động.
·    Góp phần vào việc bảo vệ và phát triển bền vững nguồn nhân lực lao động.
·    Nhằm thỏa mãn nhu cầu ngày càng tăng của con người mà trước hết là chính người lao động.
II.    CHÍNH SÁCH VỀ SỨC KHỎE VÀ AN TOÀN NGHỀ NGHIỆP
Công ty DURACONS  ý thức rằng mọi nhân viên phải có được môi trường làm việc an toàn và không rủi ro cho sức khỏe. Phải thực hiện mọi nổ lực hợp lý và những hành động cương quyết để đảm bảo sức khỏe an toàn, phúc lợi cho nhân viên và công nhân trên công trường, nhà xưởng kho bãi và văn phòng.
·    Đặt vấn đề về sức khỏe, an toàn cho nhân viên và cộng đồng lên trên lợi ích thương mại của Công ty.
·    Tổ chức, trang bị và duy trì hệ thống bảo đảm an toàn cho nhân viên khi làm việc.
·    Phân định rõ phạm vi trách nhiệm về sức khỏe và an toàn.
·    Cung cấp những cơ sở thiết bị quần áo an toàn tương ứng, thích hợp và bảo đảm sử dụng đúng mục đích.
III.    TRÁCH NHIỆM
·    Về phía công ty
Công ty DURACONS có trách nhiệm bảo đảm sức khỏe, an toàn và phúc lợi cho nhân viên thông qua những chương trình phòng chống, bảo vệ mà nhân viên sẽ tham dự hoặc huấn luyện.
·    Về phía nhân viên
Là một nhân viên bạn phải có trách nhiệm với chính bạn và những người bạn cùng làm việc chung bằng việc tuân thủ những luật lệ và quy định về an toàn, nhận biết và giải quyết những nguy hiểm và không tạo sự rủi ro về sức khỏe và an toàn cho người khác.
·    Về phía nhà thầu phụ
Có trách nhiệm bảo đảm tuân thủ chính sách về sức khỏe và an toàn của DURACONS, sổ tay an  toàn của DURACONS phải được áp dụng trong việc thực hiện những hạng mục của họ, như một điều khoản của hợp đồng.