DURACONS đã xây dựng và không ngừng cải tiến hệ thống quản lý chất lượng  theo ISO 9001 : 2015.

Chúng tôi đã  tổ chức thực hiện nghiêm chỉnh tại công ty và trên các công trường xây dựng của DURACONS.

Mọi nhân viên của DURACONS định kỳ được huấn luyện lại và cam kết thực hiện chính sách chất lượng để mang lại lợi ích cho công ty.

Hệ thống quản lý chất lượng trên công trình xây dựng của DURACONS có vai trò quyết định đến chất lượng sản phẩm xây dựng bằng việc thực hiện: áp dụng hệ thống kiểm soát tài liệu, kiểm soát kỹ thuật, kiểm soát tiến dộ xây dựng, kiểm soát an toàn lao động và vệ sinh môi trường, tất cả kèm theo các biện pháp phòng ngừa.

DURACONS cam kết rằng, chúng tôi sẽ thực hiện đúng theo mục tiêu chất lượng đã đề ra.